Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest serwis D.K.- TEL S.C. z siedzibą na ul. Świętojańskiej 97/u1 81-381 Gdynia, NIP: 9581394168. 

 

 

2. Inspektor danych osobowych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawa związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt na adres email: jacekjbk2@me.com. 

 

 

3. Przekazywanie danych osobowych

 

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

 

 

4. Jakie dane są przetwarzane? 

 

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi.

 

5. Komu i w jakim celu przekazywane są dane? 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

 

6. Jak długo dane są przetwarzane? 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

 

7. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

8. Czy istnieje możliwość wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych? 

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

9. Gdzie mogę wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

 

10. Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

11. Od kogo pochodzą przetwarzane dane?

 

Dane pochodzą jedynie od osób, których dane dotyczą.